Przedsiębiorstwa górnicze regulują terminowo zobowiązania publicznoprawne1 mld VAT-u wpłaciły polskie przedsiębiorstwa do budżetu państwa

Wg. katowickiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu SA monitorującej sytuację w sektorze górnictwa węgla kamiennego za I półrocze 2017r, górnictwo węgla kamiennego, wpłaciło do kasy wierzycieli publicznoprawnych o ponad 31% należnych płatności więcej niż w roku 2016r. Obciążenia łączne działalności górniczej w I półroczu br. wyniosły 3 406,0 mln zł, wobec ok. 2 598,0 mln zł zapłaconych rok wcześniej. Należy przy tym zaznaczyć, że wszystkie spółki produkcyjne sektora, regulowały swoje należności publicznoprawne w 100% i to w 2016, jak i w 2017r. Ogółem zapłacone zobowiązania publicznoprawne stanowią  32% przychodów ze sprzedaży węgla. Czyli co trzecia złotówka z działalności produkcyjnej została odprowadzona do Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego.
Najwięcej środków (ponad 1,56 mld zł) sektor górnictwa odprowadził do budżetu państwa z tytułu należnych podatków PIT, CIT, VAT oraz podatku akcyzowego. Stanowiło to ok. 46% bieżących płatności publicznoprawnych. Niemal 66% kwoty ogółem wpłaconej do budżetu państwa, stanowiły wpłaty z tytułu podatku VAT, a ich wysokość wyniosła ponad 1,022 mln zł. Było to o ponad 447 mln zł więcej niż w 2016r. W I półroczu br. budżet państwa uzyskał również przychody z tytułu podatku od osób prawnych (CIT) 
 w wysokości ponad 155 mln zł, wobec 15,2 mln zł w roku poprzednim. Spółki produkcyjne sektora górnictwa węgla kamiennego wpłaciły również do budżetu wyższe wpłaty z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, które wyniosły 358,7 mln zł. 
Znaczący udział w obciążeniach publicznoprawnych płaconych przez sektor górnictwa, stanowią składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Pracy, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Funduszu Emerytur Pomostowych. 
W I półroczu br. były one także wyższe niż w analogicznym okresie 2016r. a ich łączna wysokość wyniosła ponad 1,54 mld zł i była wyższa o ponad 190 mln zł niż rok wcześniej. 
Reasumując należy więc podkreślić, że dochody budżetu państwa i gmin górniczych 
z tytułu podatków, składek czy para podatków którymi obciążony jest sektor wydobywczy stanowią ogółem 1/3 dochodów ze sprzedaży węgla a główny udział w tej płatności stanowi podatek VAT, z uwagi na znaczący wzrost w bieżącym roku cen zbytu węgla, w tym szczególnie węgla koksowego.

 

Istotne informacje